Consiliul Local Campia Turzii convocat in sedinta ordinara-vezi ordinea de zi.

Consiliul Local Campia Turzii convocat in sedinta ordinara-vezi ordinea de zi.

Pagina facebook.com/primaria.campiaturzii anunta :

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

DISPOZIȚIENr. 246 din16.04.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art. 155 și art. 196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 22.04.2021 ora 13:00.

Art. 2 Ședința va avea loc în Sala de Spectacole „Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.PRIMAR, Dorin Nicolae LOJIGAN CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERALNicolae ȘTEFAN

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Raport de activitate al Serviciului Evidența și Gestiunea Patrimoniului pentru anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea în folosință a terenurilor destinate construirii de locuințe proprietate personală în municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr.15/2003, pentru anul 2021.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra unui teren atribuit în temeiul Legii nr.15/2003.

5.Proiect de hotărâre privind înaintarea unei cereri Guvernului României, de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate S.A., în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii, a unui imobil – teren, în suprafață de 2230 mp, înscris în CF nr.54995.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare din Municipiului Câmpia Turzii pe domeniul public.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Strategia locală de dezvoltare a Serviciului de iluminat public în Municipiul Câmpia Turzii pentru perioada 2021- 2025”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii de „Complex Sportiv AlfaGen Park Câmpia Turzii” a componentei recreative Patinoar și Skate Park și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Complexului Sportiv Alfa Gen Câmpia Turzii.

9. Proiect de hotărâre privind constituirea serviciului, selecţionarea şi încadrarea personalului voluntar în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre de aprobare a Organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpia Turzii şi ale serviciilor publice de interes local.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. din data de 29.04.2021.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. din data de 27.04.2021.

13. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție a membrilor Consiliul de Administrație la societățile având ca acționar unic sau majoritar Municipiul Câmpia Turzii.

14. Proiect de hotărâre privind începerea procedurii de selecție a membrilor în Consiliile de Administrație ale societăților având ca acționar unic sau majoritar Municipiul Câmpia Turzii.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei pentru elaborarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii.

16. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative privind Protecția Drepturilor Copilului.

17.Diverse.

PRIMAR, Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,SECRETAR GENERALNicolae ȘTEFAN

Citeste si aici : stiriturda.net/lovitura-pentru-cnair-rezilierea-contractului-cu-straco-grup-srl-pentru-tronsonul-chetani-campia-turzii-suspendata-de-tribunal/?swcfpc=1