Primaria Campia Turzii-Anunț intenție de elaborare plan urbanistic general și plan de mobilitate

Anunț intenție de elaborare plan urbanistic general și plan de mobilitate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
STR. LAMINORIȘTILOR, NR. 2-4
JUDEȚ CLUJ
ANUNȚ
INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa pregătitoare pentru elaborarea documentației: “REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM și transpunerea acestuia în format digital și transpunerea în format digital a PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, al Municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj”.
Argumentare: Planul Urbanistic General are caracter director și de reglementare operațională. Fiecare localitate trebuie să întocmească și să actualizeze PUG la maxim 10 ani și să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.
Conform normelor de aplicare a Legii 350/2001, art.15, alin. ( 8 ), respectiv Ordinul 233/2016:
“( 8 ) Având în vedere complementaritatea prevederilor din cadrul P.U.G. şi P.M.U., se recomandă elaborarea lor concomitentă, aplicând o viziune de dezvoltare integrată la nivelul teritoriului studiat, iar în acest sens autorităţile publice locale vor organiza grupuri de lucru comune – sau succesiv atunci când există deja un P.U.G. în vigoare, fiind necesară preluarea/aplicarea viziunii de dezvoltare propusă prin P.U.G.”, cele două documentații vor avea grupuri de lucru comune.
Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la:
1. Evoluția în perspectivă a localității;
2. Direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu;
3. Traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național, zonal și județean, (conform Legii nr. 350/2001).
INIȚIATOR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: consilier superior BALOGH Alexandru.
Adresa: Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2-4, tel. +40 264 368 002, +40 364 135 677, Fax: +40 264 365 467,
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PUG ȘI PMUD ÎN PERIOADA 25.05.2023 -19.06.2023.
Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic General și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă care vor fi transpuse în format GIS.
Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț, la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, www.campiaturzii.ro.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:
Implicarea publicului în etapa pregătitoare
Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare
Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor
Implicarea publicului în etapa aprobării PUG
Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG conform Legii 544/2001.
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

 

Sursa foto : facebook.com/primaria.campiaturzii